..:: Menu ::..


Światowy Dzień FAS
Dodano: 09.09.2019
Dziś obchodzimy światowy dzień FAS. Jest to okoliczność do tego, aby przybliżyć wszystkim znaczenie tego pojęcia, a przede wszystkim zwiększyć świadomość przyszłych mam na temat wpływu spożywania alkoholu w czasie ciąży na rozwój płodu i zdrowie przyszłego dziecka.
Wystawa grzybów na Mixerze Regionalnym
Dodano: 09.09.2019
W sobotę 7 września Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uczestniczyła w imprezie wystawienniczej Mixer Regionalny w Rawie Mazowieckiej.Swój udział miała tam także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opocznie, która włączyła się w przygotowanie stoiska informacyjno-edukacyjnego z wystawą grzybów i poradami grzyboznawcy.Zwiedzający mogli zasięgnąć porady w zakresie identyfikacji gatunków grzybów oraz rozróżnienia gatunków grzybów jadalnych i podobnych do nich grzybów trujących trujących. Na wystawie można było zobaczyć groźnego muchomora sromotnikowego, dowiedzieć się z jakimi grzybami można go pomylić. Wystawa grzybów jak zwykle cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Produkcja pierwotna i rolniczy handel detaliczny
Dodano: 06.09.2019

WYMAGANIA PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO DLA PODMIOTÓW NA ETAPIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI SPEŁNIANIA TYCH WYMAGAŃ
Przepisy UE w zakresie dobrych praktyk na poziomie produkcji podstawowej świeżych owoców i warzyw
Ogólne zasady higieny
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004
Przepisy szczególne
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 – kryteria mikrobiologiczne
Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 – pozostałości pestycydów
Dyrektywa Rady 86/278/EWG – osady ściekowe
Dyrektywa Rady 98/83/WE – woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Dyrektywa Rady 91/676/EWG – ochrona wody przez azotanami pochodzenia rolniczego
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 – produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego

Ogólne wymagania w zakresie higieny dla producentów produkcji podstawowej
Podmioty działające na rynku spożywczym mają ogólny obowiązek zapewnienia, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności pod ich kontrolą spełniane są odpowiednie wymogi higieny ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004.
Podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję podstawową i działania powiązane muszą spełniać ogólne przepisy dotyczące higieny określone w części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 oraz wszelkie szczególne wymogi przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 853 / 2004 (dla produktów pochodzenia zwierzęcego).

Działania powiązane z produkcją podstawową
a) transport, przechowywanie, przetwarzanie surowców w miejscu produkcji, pod warunkiem że nie zmienia to znacznie ich charakteru;
b) transport żywych zwierząt, gdzie jest to niezbędne do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia; oraz
c) w przypadku produktów pochodzenia roślinnego, produktów rybołówstwa i zwierząt łownych, działania transportowe w celu dostawy surowców, których charakter nie został znacznie zmieniony, z miejsca produkcji do zakładu.
Na poziomie produkcji podstawowej produkty podstawowe często podlegają operacjom, aby zapewnić lepszą prezentację, takim jak: mycie warzyw, usuwanie liści z warzyw, sortowanie owoców itp.
Takie operacje muszą być traktowane jako normalne rutynowe operacje na poziomie produkcji podstawowej i nie mogą prowadzić do konieczności spełnienia wymogów bezpieczeństwa żywności oprócz tych, które mają już zastosowanie do produkcji podstawowej.
Z drugiej strony pewne operacje przeprowadzane w gospodarstwie prawdopodobnie zmienią produkty i / lub wprowadzą nowe zagrożenia dla żywności, np. obieranie ziemniaków, krojenie marchwi, pakowanie sałatek i stosowanie konserwujących gazów. Operacji tych nie można uznać za normalne rutynowe operacje na poziomie produkcji podstawowej ani za operacje związane z produkcją podstawową.

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nast�pny >>

..:: Telefon alarmowy ::..
Telefon alarmowy czynny
w dni wolne od pracy
609 318 812

..:: Statystyki ::..
Odsłony: 4601
Unikalne: 2022
Dzisiaj: 35
Wczoraj: 26
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 27-09-2019 (59)

Copyright 2008 - 2012 PSSE Opoczno. Wszystkie prawa zastrzeżone. Created by TVC