..:: Menu ::..


Wystawa grzybów na Mixerze Regionalnym
Dodano: 09.09.2019
W sobotę 7 września Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uczestniczyła w imprezie wystawienniczej Mixer Regionalny w Rawie Mazowieckiej.Swój udział miała tam także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opocznie, która włączyła się w przygotowanie stoiska informacyjno-edukacyjnego z wystawą grzybów i poradami grzyboznawcy.Zwiedzający mogli zasięgnąć porady w zakresie identyfikacji gatunków grzybów oraz rozróżnienia gatunków grzybów jadalnych i podobnych do nich grzybów trujących trujących. Na wystawie można było zobaczyć groźnego muchomora sromotnikowego, dowiedzieć się z jakimi grzybami można go pomylić. Wystawa grzybów jak zwykle cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Produkcja pierwotna i rolniczy handel detaliczny
Dodano: 06.09.2019

WYMAGANIA PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO DLA PODMIOTÓW NA ETAPIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI SPEŁNIANIA TYCH WYMAGAŃ
Przepisy UE w zakresie dobrych praktyk na poziomie produkcji podstawowej świeżych owoców i warzyw
Ogólne zasady higieny
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004
Przepisy szczególne
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 – kryteria mikrobiologiczne
Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 – pozostałości pestycydów
Dyrektywa Rady 86/278/EWG – osady ściekowe
Dyrektywa Rady 98/83/WE – woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Dyrektywa Rady 91/676/EWG – ochrona wody przez azotanami pochodzenia rolniczego
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 – produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego

Ogólne wymagania w zakresie higieny dla producentów produkcji podstawowej
Podmioty działające na rynku spożywczym mają ogólny obowiązek zapewnienia, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności pod ich kontrolą spełniane są odpowiednie wymogi higieny ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004.
Podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję podstawową i działania powiązane muszą spełniać ogólne przepisy dotyczące higieny określone w części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 oraz wszelkie szczególne wymogi przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 853 / 2004 (dla produktów pochodzenia zwierzęcego).

Działania powiązane z produkcją podstawową
a) transport, przechowywanie, przetwarzanie surowców w miejscu produkcji, pod warunkiem że nie zmienia to znacznie ich charakteru;
b) transport żywych zwierząt, gdzie jest to niezbędne do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia; oraz
c) w przypadku produktów pochodzenia roślinnego, produktów rybołówstwa i zwierząt łownych, działania transportowe w celu dostawy surowców, których charakter nie został znacznie zmieniony, z miejsca produkcji do zakładu.
Na poziomie produkcji podstawowej produkty podstawowe często podlegają operacjom, aby zapewnić lepszą prezentację, takim jak: mycie warzyw, usuwanie liści z warzyw, sortowanie owoców itp.
Takie operacje muszą być traktowane jako normalne rutynowe operacje na poziomie produkcji podstawowej i nie mogą prowadzić do konieczności spełnienia wymogów bezpieczeństwa żywności oprócz tych, które mają już zastosowanie do produkcji podstawowej.
Z drugiej strony pewne operacje przeprowadzane w gospodarstwie prawdopodobnie zmienią produkty i / lub wprowadzą nowe zagrożenia dla żywności, np. obieranie ziemniaków, krojenie marchwi, pakowanie sałatek i stosowanie konserwujących gazów. Operacji tych nie można uznać za normalne rutynowe operacje na poziomie produkcji podstawowej ani za operacje związane z produkcją podstawową.

Komunikat o jakości wody do kąpieli
Dodano: 23.08.2019
Opoczno, dnia 23.08.2019 r. KOMUNIKAT o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu opoczyńskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 43 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz § 4 ust.1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255), uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz bieżącej oceny jakości wody na podstawie oględzin w terenie stwierdził, że: • w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli Zalew Opoczno II w m. Opoczno, ul. Gen. Kazimierza Bończy-Załęskiego, organizator: Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – woda nadaje się do kąpieli (termin trwania sezonu 09.08- 01.09.2019 r.) Jakość wody w innych niż w/w zbiornikach wodnych na terenie powiatu opoczyńskiego nie została oceniona pod względem przydatności do kąpieli – brak organizatora.

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nast�pny >>

..:: Telefon alarmowy ::..
Telefon alarmowy czynny
w dni wolne od pracy
609 318 812

..:: Statystyki ::..
Odsłony: 8729
Unikalne: 2972
Dzisiaj: 11
Wczoraj: 120
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 16-06-2020 (264)

Copyright 2008 - 2012 PSSE Opoczno. Wszystkie prawa zastrzeżone. Created by TVC