..:: Menu ::..


Produkcja pierwotna i rolniczy handel detaliczny
Dodano: 06.09.2019

WYMAGANIA PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO DLA PODMIOTÓW NA ETAPIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI SPEŁNIANIA TYCH WYMAGAŃ
Przepisy UE w zakresie dobrych praktyk na poziomie produkcji podstawowej świeżych owoców i warzyw
Ogólne zasady higieny
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004
Przepisy szczególne
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 – kryteria mikrobiologiczne
Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 – pozostałości pestycydów
Dyrektywa Rady 86/278/EWG – osady ściekowe
Dyrektywa Rady 98/83/WE – woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Dyrektywa Rady 91/676/EWG – ochrona wody przez azotanami pochodzenia rolniczego
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 – produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego

Ogólne wymagania w zakresie higieny dla producentów produkcji podstawowej
Podmioty działające na rynku spożywczym mają ogólny obowiązek zapewnienia, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności pod ich kontrolą spełniane są odpowiednie wymogi higieny ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004.
Podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję podstawową i działania powiązane muszą spełniać ogólne przepisy dotyczące higieny określone w części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 oraz wszelkie szczególne wymogi przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 853 / 2004 (dla produktów pochodzenia zwierzęcego).

Działania powiązane z produkcją podstawową
a) transport, przechowywanie, przetwarzanie surowców w miejscu produkcji, pod warunkiem że nie zmienia to znacznie ich charakteru;
b) transport żywych zwierząt, gdzie jest to niezbędne do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia; oraz
c) w przypadku produktów pochodzenia roślinnego, produktów rybołówstwa i zwierząt łownych, działania transportowe w celu dostawy surowców, których charakter nie został znacznie zmieniony, z miejsca produkcji do zakładu.
Na poziomie produkcji podstawowej produkty podstawowe często podlegają operacjom, aby zapewnić lepszą prezentację, takim jak: mycie warzyw, usuwanie liści z warzyw, sortowanie owoców itp.
Takie operacje muszą być traktowane jako normalne rutynowe operacje na poziomie produkcji podstawowej i nie mogą prowadzić do konieczności spełnienia wymogów bezpieczeństwa żywności oprócz tych, które mają już zastosowanie do produkcji podstawowej.
Z drugiej strony pewne operacje przeprowadzane w gospodarstwie prawdopodobnie zmienią produkty i / lub wprowadzą nowe zagrożenia dla żywności, np. obieranie ziemniaków, krojenie marchwi, pakowanie sałatek i stosowanie konserwujących gazów. Operacji tych nie można uznać za normalne rutynowe operacje na poziomie produkcji podstawowej ani za operacje związane z produkcją podstawową.

Komunikat o jakości wody do kąpieli
Dodano: 23.08.2019
Opoczno, dnia 23.08.2019 r. KOMUNIKAT o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu opoczyńskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 43 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz § 4 ust.1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255), uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz bieżącej oceny jakości wody na podstawie oględzin w terenie stwierdził, że: • w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli Zalew Opoczno II w m. Opoczno, ul. Gen. Kazimierza Bończy-Załęskiego, organizator: Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – woda nadaje się do kąpieli (termin trwania sezonu 09.08- 01.09.2019 r.) Jakość wody w innych niż w/w zbiornikach wodnych na terenie powiatu opoczyńskiego nie została oceniona pod względem przydatności do kąpieli – brak organizatora.
Afrykański pomór świń / ASF/
Dodano: 23.08.2019

ASF- to groźna choroba wirusowa na którą chorują wyłącznie świnie domowe  i dziki. 

Nie zagraża ona życiu i zdrowiu człowieka. Stanowi jednak poważne straty dla właścicieli świń i producentów mięsa wieprzowego. Wystąpienie ASF skutkuje narażeniem kraju na ogromne straty finansowe związane głównie z całkowitym zablokowaniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny do krajów wolnych od tej choroby.

Główny Lekarz Weterynarii prowadzi działania zmierzające do eliminacji wirusa poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików potencjalnie zakażonych ASF oraz akcję informacyjną w tym zakresie.

Szczegółowe informacje na stronie : https://www.wetgiw.gov.pl/ASF

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Nast�pny >>

..:: Telefon alarmowy ::..
Telefon alarmowy
czynny codziennie
+48 222500115

..:: Statystyki ::..
Odsłony: 11771
Unikalne: 3505
Dzisiaj: 73
Wczoraj: 105
Online: 2
Najwięcej odwiedzin: 27-10-2020 (125)

Copyright 2008 - 2012 PSSE Opoczno. Wszystkie prawa zastrzeżone. Created by TVC