..:: Menu ::..
Konkurs Plastyczny
Dodano: 13.05.2019

I. Postanowienia ogólne

 1. Hasło Konkursu : „Medycyna w trosce o nasze zdrowie”

 2. Organizator Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opocznie

 3. Współorganizator: Miejski Dom Kultury w Opocznie

 4. Adresaci: Kat. I  -dzieci przedszkolne,

                    Kat. II – uczniowie klas I – III

                Kat. III – uczniowie klas  IV-VI

                Kat. IV - uczniowie klas VII-VIII + gimnazjum

                Kat. V - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

                Kat. VI – uczniowie i osoby niepełnosprawne

  II. Cele Konkursu

 • Przedstawienie roli służby zdrowia w utrzymaniu, potęgowaniu i przywracaniu zdrowia społeczeństwa.

 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, 

 • Promowanie zachowań prozdrowotnych wśród uczniów.

 • Stworzenie możliwości wypowiedzenia się uczniów o problematyce w formie plastycznej i wykorzystanie tej formy w celach edukacyjnych.

 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci.

 • Rozwijanie indywidualności jednostki przez formy plastyczne.

  III. Zasięg konkursu  i warunki

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół i przedszkoli z terenu powiatu opoczyńskiego w następujących kategoriach wiekowych:

                  Kat. I  -dzieci przedszkolne,

                  Kat. II – uczniowie klas I – III    

                  Kat. III – uczniowie klas  IV-VI

                  Kat. IV - uczniowie klas VII-VIII + gimnazjum

                  Kat. V - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych      

                  Kat. VI - niepełnosprawni

 2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej tożsamej z hasłem konkursowym. Prace wykonane techniką malarską lub rysunkową,  format A4 lub A3. 

 3. Konkurs ma charakter jednoetapowy organizowany na poziomie powiatowym.

 4. Do konkursu mogą  być  zgłaszane wyłącznie prace wykonane jednoosobowo                       i samodzielnie przez uczniów,  nie naruszające praw autorskich osób trzecich i nigdzie poprzednio niepublikowane.

 5. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

 6. Uczestnicy przekazują swoje prace konkursowe do szkoły, a szkoła przekazuje je  posegregowane wg kategorii wiekowych wraz z formularzem zgłoszeniowym  szkoły /zał. nr 4/  do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opocznie.

 7. Do każdej pracy muszą być dołączone:

           - Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie

            ukończyło 18 r.ż. / zał.nr 1/  lub Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu  

            /zał.nr 2/

            - Metryczka pracy /zał. nr 3/.

 8. Prace wraz z załącznikami należy przesłać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opocznie w terminie  do 28 maja 2019 roku do godz.15.00 /wtorek/.

 9. Organizatorzy nie pokrywają kosztów użytych materiałów i kosztów przyjazdu na spotkanie finałowe.

 10. Spotkanie finałowe i otwarcie pokonkursowej wystawy prac odbędzie się   

     w Miejskim Domu Kultury w Opocznie w dniu 12 czerwca o godz. 13.00.

 11. Przysłane, nie nagrodzone prace należy odebrać  do 19 czerwca 2019 roku, po tym  terminie prace przechodzą na własność organizatora.

 12. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu Konkursu.

   

   IV. Kryteria oceny.

  Oceny prac dokonywać będzie Komisja powołana przez organizatora składająca się                         z pracowników PSSE w Opocznie oraz MDK w Opocznie.

  Ocenie podlegać będzie:

 • - dopełnienie wymagań formalnych,

 • - zgodność pracy z tematem

 • - pomysłowość i kreatywność

 • - walory artystyczne, edukacyjne i estetyczne

   

  V. Postanowienia końcowe

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo:

 1. reprodukowania i wykorzystywania prac konkursowych w działaniach promocyjnych, informacyjnych i profilaktycznych organizowanych przez organizatora bez wypłacania honorariów autorskich.

 2. publikowania prac i wizerunku na stronie internetowej organizatora

   i współorganizatora oraz w prasie lokalnej,

 3. Ocena jury jest jednoznaczna i niepodważalna

Załączniki:
..:: Telefon alarmowy ::..
Telefon alarmowy czynny
w dni wolne od pracy
609 318 812

..:: Statystyki ::..
Odsłony: 4463
Unikalne: 1968
Dzisiaj: 22
Wczoraj: 60
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 22-04-2019 (106)

Copyright 2008 - 2012 PSSE Opoczno. Wszystkie prawa zastrzeżone. Created by TVC